Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 23/18-19

28.01.2019, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 23/18-19 zo dňa 28.1.2019

ŠTK ObFZ ďakuje FK, rozhodcom a funkcionárom ObFZ za spoluprácu v roku 2018 a praje veľa zdravia, športových, pracovných a osobných úspechov v roku 2019. 

Oznamy

 • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na dlhodobé výnimky z termínov,UHČ a HP stretnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF (Zaevidovanie podania na komisiu ŠTK) najneskôr do 15.2.2019 (VI.liga), do 22.2.2019 (VII.liga a VI.liga D U 19) a do 6.3.2019 (VIII.liga, IV.liga SŽ U 15 a IV.liga MŽ U 12) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2018/2019.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2018/19 časť A, čl. 2 je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ na konkrétne stretnutie (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň – vyžaduje sa súhlas súpera) podať na ŠTK výhradne z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.
 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím jedného z družstiev, ktoré odohrá stretnutie skôr. Podanie žiadosti na striedavý štart hráča je možné len cez ISSF systém!!
 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, ktoré sa prihlásia do súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020 a budú mať povinnosť mať v súťažiach zaradené mládežnícke družstvá a uvažujú o vytvorení spoločného družstva mládeže, na znenie RS ObFZ 2018/2019 časť B/2/a (,,Pokiaľ sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvorili dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK, ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b.).  
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK pred súťažným ročníkom 2019/2020 na znenie SP čl. 41/4 (Klub musí mať najneskôr do
  podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo
  vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových
  kategóriách ustanovuje rozpis súťaže.).   


Viliam Riška predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky 

image
Prečítané: 206x