Výzva na predkladanie návrhov

07.12.2017, Viliam Riška

Úradná správa sekretariátu č. 11 zo dňa 07.12.2017

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA PREDSEDOV A ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ ObFZ

 

V zmysle čl. 40 bod 16, čl. 45 písm. e), f), g) Stanov ObFZ sa na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru ObFZ 

uskutoční voľba:

- predsedu a členov Športovo - technickej komisie ObFZ,

- predsedu a členov Komisie rozhodcov ObFZ,

- predsedu a členov Trénersko - metodickej komisie ObFZ,

- predsedu a členov Komisie mládeže a školského futbalu ObFZ,

- členov Disciplinárnej komisie, Revíznej a Odvolacej komisie

 

Podľa čl. 26 bod 1, písm. a) Stanov ObFZ, čl. 55 bod 5 má riadny člen ObFZ právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci ObFZ. Uvedené návrhy je možné podávať v lehote do 15.12.2017 mailom na sekretar@obfznz.sk alebo písomne na sekretariát ObFZ - ObFZ N. Zámky, ul. Jiráskova č. 25, 940 02 N. Zámky.

 

Erika BARUS

sekretár ObFZ

 

image
Autor: ObFZ NZ
Zdroj: ObFZ NZ
Prečítané: 64x
Zväzové novinky